การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขอให้โรงเรียนที่ต้องการของบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งสร้างอื่น และระบบไฟฟ้า ประปา จัดทำคำขอแบบประมาณการราคา (ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖)  ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  จำนวน ๒  ชุด

< นำส่ง > < แนวทางการเสนอขอรับฯ > < ปร.4-6 จัดจ้าง (มี Factor F) > < ปร.4 5 6 ดำเนินการเอง (ไม่มี Factor F) >