จัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ภาคเรียนที่ 1/2562

จัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ภาคเรียนที่ 1/2562