กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และรายงานผลการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษ

 กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และรายงานผลการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษ