การจัดทำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (ดาวน์โหลด)

        ให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีความประสงค์ขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  กรอกข้อมูลผ่าน Google Form ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562  แล้วส่งเอกสารฉบับจริงมาที่เขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน) ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

แบบกรอก GooGle Form :-
รายการสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ

แบบ 11 แบบสรุปคำขอจัดตั้งรายการสิ่งก่อสร้าอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น
เรียงลำดับความต้องการ 3 รายการ

แบบ 1 คำขอก่อสร้างอาคารเรียน (งบผูกพัน)
แบบ 2 คำขอก่อสร้างอาคารเรียน (งบปีเดียว)
แบบ 4 คำขอก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 
แบบ 5 คำขอก่อสร้างส้วมนักเรียน

แบบ 6 คำขอก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
แบบ 7 คำขอก่อสร้างบ้านพักครู และบุคลากร

แบบ 8 คำขอก่อสร้างสนามกีฬา
แบบ 9 คำขอก่อสร้างอื่นๆ (รั้ว ถนน คสล. และสิ่งก่อสร้างอื่น)

คำขอปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น

รายการครุภัณฑ์ 5 รายการ
แบบ 3.1 แบบสรุปคำขอจัดตั้ง รายการค่าครุภัณฑ์โรงเรียน เรียงลำดับ 5 รายการ