การจัดทำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

หนังสือแจ้งโรงเรียน

คำชี้แจงเพิ่มเติม
โรงเรียนที่คาดว่าจะได้รับปีงบประมาณ 2563 (ไม่ต้องขอรายการที่ซ้ำมา) (รอการแจ้งจาก สพฐ.)

    รายการค่าครุภัณฑ์
1. กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รายการค่าครุภัณฑ์
2. บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ พร้อมตัวอย่าง

    รายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
1. แบบข้อมูลพื้นฐานสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน
2. กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
5. แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-11 พร้อมตัวอย่าง
6. แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6
7. ตัวอย่างแบบประมาณการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ (แบบ ปร.)
8. ลักษณะอาคารและราคาแบบมาตรฐาน สพฐ. ปี 2563