ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปี 2561 ในการประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ. สฟป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่าย และผู้บริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1