การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 1

เวลา 09.00 วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ดร.ละออคา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในการนี้ นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รายงานถึงวัตถุประสงค์ ในกาจัดการแข่งขัน ว่า เพื่อสมทบทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะขาดแคลน และประสบภัยพิบัติ/ สมทบกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ/เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือกิจการสาธารณะตามที่ส่วนราชการขอความร่วมมือ และเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของส่วนราชการและหน่วยงานอื่น โดยมีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน ประเภททีม 23 ทีม ประเภทบุคคล 60 คน ในโอกาสนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน บริจาคถ้วยรางวัล ของขวัญ อาหาร จากทุกภาคส่วน หัวหน้าหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา บริษัทห้างร้าน เอกชน ตลอดจนชมรมนักกอล์ฟ สมควรได้รับความขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างดียิ่ง ณ สนามศรีธานีกอล์ฟฟอเวสต์ (บ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี