การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เวลา 08.30 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.จินตนา ด้วงแพง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาเป็นวิทยากรพิเศษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมบริการทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องพระราชธีราภรณ์ สพป.อด.1