การประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และได้รวมพลัง สพป.อุดรธานี เขต 1 ต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น กล่าวคำปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดย นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวขอบคุณประธานประธานในพิธี และรายงาน ว่าในปีงบประมาณ 2561 สพฐ. มีนโยบายให้ทุกสำนักในส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งมีการวิเคราะห์ เลือกวิธีดำเนินงาน และบูรณาการการปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้นำนโยบายดังกล่าว มาดำเนินการ จึงได้จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายแนวทางการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมทุกเรื่อง เพื่อจะได้นำไปขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติระดับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคตต่อไป ในการนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ได้ร่วมกันพบปะพูดคุยภาระงานในกลุ่มที่รับผิดชอบด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา 207 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 16 คน ครู 2,088 คน ลูกจ้างประจำ 92 คน ลูกจ้างชั่วคราว 481 คน บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน 61 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,945 คน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี