ขอบข่าย ภารกิจ กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

แนวคิด

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ ( Strategic  Results-Based  Management : SRBM ) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic  Performance  Base  Budgeting : SPBB ) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน  การดำเนินการตามแผน  การกำกับ
ติดตามผลอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
๒.  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ขอบข่าย/ภารกิจ

๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
.   .๒.๑ งานข้อมูลสารสนเทศ
.   .๒.๒ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
.   .๒.๓ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
๓.  กลุ่มงานนโยบายและแผน
.   .๓.๑   งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
.   .๓.๒  งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.   .๓.๓ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
.   .๓.๔ งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา
๔. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
.   .๔.๑   งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
.   .๔.๒  งานจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
.   .๔.๓  งานบริหารงบประมาณ
๕.  กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
.   .๕.๑   งานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
.   .๕.๒  งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน